Výpis usnesení zastupitelstva obce Budiměřice v roce 2014

- obsahuje pouze usnesení přijatá pro komunálních volbách konanných v roce 2014
 
Číslo Datum Text
114/2014  02.11.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 2.11.2014 v původním rozsahu beze změn.
115/2014 02.11.2014  Zastupitelstvo obce rozhoduje o volbě funkcí starosty a místostarosty jako veřejné.
116/2014 02.11.2014 Zastupitelstvo obce volí pana Bc. Marka Merhouta jako neuvolněného starostu obce.
117/2014 02.11.2014 Zastupitelstvo obce volí pana Aleše Hrubého jako neuvolněného místostarostu obce.
118/2014  02.11.2014 Zastupitelstvo obce zřizuje Finanční výbor zastupitelstva obce a Kontrolní výbor zastupitelstva obce. U obou výboru je počet členů stanoven na tři.
119/2014 02.11.2014 Zastupitelstvo volí paní Mgr. Vladimíru Kolbabovou do funkce předsedy Finančního výboru zastupitelstva.
120/2014 02.11.2014 Zastupitelstvo volí pana Ing. Tomáše Dvořáka do funkce předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva.
121/2014 02.11.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s nařízením vlády č.37 / 2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů odměnu za výkon funkce zastupitelů následovně: pro neuvolněného starostu v základní výši bez příplatku za počet obyvatel; pro neuvolněného místostarostu v základní výši bez příplatku za počet obyvatel; pro neuvolněného zastupitele v základní výši bez příplatku za počet obyvatel; příplatek pro předsedy nebo členy výborů zastupitelstva a komise rady ve výši 93% možného příplatku za výkon funkce předsedy nebo člena zaokrouhlený na na celé desetikoruny směrem dolů. Odměna pro starostu a místostarostu bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. Odměna pro zastupitele bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nastoupení náhradníka ode dne složení slibu zastupitele. Odměna pro předsedu nebo člena výboru zastupitelstva nebo komise bude poskytována ode dne zvolení do funkce v případě výborů zastupitelstva nebo jmenování v případě komise.
122/2014 18.11.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Úvod

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 3. Schválení programu veřejného zasedání

 4. Schválení  smlouvy č.14189956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí - pro projekt “Vegetační úpravy Budiměřice” v částce 29.633,64 Kč

 5. Oprava chyby v údajích katastru nemovitostí na p.č. 203/1 k.ú.Šlotava

 6. Směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 7. Schválení záměru na modernizaci výpočetní techniky na Obecním úřadě

 8. Informace o zřízení Komise pro sociální záležitosti a Komise pro životní prostředí obce

 9. Úprava rozpočtu č.7/2014

 10. Schválení uzavření smlouvy č.14217671 na spolufinancování akce “Protipovodňová opatření pro obec Budiměřice” v částce 80.053,90 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 11. Úprava rozpočtu č.8/2014

 12. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  s firmou ENVIPARTNER s.r.o.- zpracování digitálního povodňového plánu

 13. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou TBO s.r.o. - “Protipovodňová opatření obce Budiměřice”

 14. Diskuse
123/2014 18.11.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č.14189956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí pro projekt “Vegetační úpravy Budiměřice” v částce 29.633,65 Kč.
124/2014 18.11.2014 Zastupitelstvo obce rozhoduje o nepodání odvolání proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Stř.kraj pod č.j. OR-566/2014-208.
125/2014 18.11.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.1/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.12.2014.
126/2014 18.11.2014 Zatupitelstvo obce schvaluje záměr modernizace výpočetního systému Obecního úřadu s nepřekročitelným celkovým rozpočtem akce ve výši Kč 60.000,-
127/2014 18.11.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 14217671 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt  “Protipovodňová opatření pro obec Budiměřice”   v částce 80.053,90 Kč.
128/2014 18.11.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu s firmou ENVIPARTNER s.r.o., který mění dobu splatnosti faktur na 30 dní.
129/2014 18.11.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou TBO s.r.o. na akci “Protipovodňová opatření obce Budiměřice”, který mění dobu splatnosti faktur na 30 dní.
 
130/2014 11.12.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Úvod

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 3. Schválení programu veřejného zasedání

 4. Ustanovení rozpočtového provizoria pro rok 2015.

 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech Republic,a.s. - napájecí kabel pro DSLAM zařízení u Obecního úřadu.

 6. Smlouva o zřízení věcného břemene užívání se společností O2 Czech Republic a.s. - užívání části budovy jako čekárny autobusové zastávky v obci Rašovice.

 7. Příkazní smlouva s městem Městec Králové - zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2015.

 8. Úprava rozpočtu č. 9/2014.

 9. Úprava Směrnice č.3/2011 - Inventarizace v části 2.1

 10. Diskuse.
131/2014  11.12.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 platné do doby schválení rozpočtu obce Budiměřice na rok 2015. Rozpočtové provizorium je stanoveno ve výši měsíčního čerpání provozních výdajů maximálně do výše 1/12 skutečně dosažených příjmů v roce 2014.
132/2014 11.12.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na inženýrské sítě se společností O2 Czech Republic, a.s. k pozemkům 33/6 a 346/1 v k.ú. Budiměřice na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč. 
133/2014 11.12.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch obce Budiměřice se společností O2 Czech Republic, a.s. k části budovy bez čp na pozemku č.86 k.ú.Rašovice na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč za účelem využití jako čekárny autobusové zastávky.
134/2014 11.12.2014 Zatupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s městem Městec Králové jako příkazníkem na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk, z které obci Budiměřice vzniká závazek úhrady 125.600,- Kč jako zálohu na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2015.
135/2014 11.12.2014 Zatupitelstvo obce odsouhlasuje změnu znění Směrnice č.3/2011 Inventarizace v části 2.1 na nové znění: “ Příprava inventarizace - vypracování inventarizačního plánu a jeho schválení starostou obce, vydání příkazu starosty k provedení inventarizace”.